beleefbare natuur

langs de Waal

De Hiense Waard

De Hiense waard kent een aantal ruimtelijke opgaven, onder meer in het kader van het Integraal Riviermanagement. Ook de komende dijkverbetering heeft invloed op de Hiense waard. De Beijer werkt samen met Teunesen Groep aan een gebiedsvisie voor de Hiense waard, waarin alle ruimtelijke opgaven in samenhang hun plek krijgen. Er is ruimte voor de duurzame voortzetting van het riviergebonden overslagbedrijf, maar ook voor rivierveiligheid, natuur en rustige vormen van recreatie. Gezocht wordt naar (beperkte) ruimte om grondstoffen voor de bouw en voor de dijken te winnen, zodat zoveel mogelijk werk met werk wordt gemaakt. Voor de Hiense waard zijn vitale en toegankelijke riviernatuur en klimaatrobuustheid de kernwaarden.

Drie landschapstypen

De Hiense waard bevat een
drietal landschappelijke eenheden.

  1. Het zomerbed van de Waal en de rivieroevers. Hier denken we aan een meestromende nevengeul, met voordelen voor de bevaarbaarheid, extra waterveiligheid en hoge natuur-en extensieve recreatieve waarden.
  2. Het plassengebied ten westen van de toegangsweg. Mocht er voldoende gebiedseigen grond beschikbaar komen, dan kunnen de natuurwaarden worden vergroot door gedeeltelijke verondieping van de plassen. Er is ruimte voor 6 ha ooibos en een beperkte optimalisatie van het bedrijfsterrein.
  3. Het bekade gebied in het oosten. Door zand en klei te winnen ontstaat meer ruimte voor dynamische riviernatuur. Rustige vormen van recreatie worden uitgebreid.

Harmonie

In deze schets wordt
de Hiense Waard een uiterwaard
waar de harmonie met de
natuur centraal staat.

We onderzoeken daarom de volgende mogelijkheden:

  • samenwerking rond dijkversterking (werken met de natuur, herstel zichtlijnen);
  • ruimte voor extensieve recreatie (o.a. een strandje, een struinroute en het klompenpad);
  • samen met natuurorganisaties en andere grondeigenaren het natuur-en landschapsbeheer gestructureerd vorm geven, zodat de riviernatuur wordt versterkt;
  • de rivier bevaarbaar houden voor beroepsvaart;
  • het bedrijfsterrein optimaliseren met beperkte uitbreiding (circa 0,9 ha);
  • duurzaamheid vergroten (o.a. door lokale winning van grondstoffen voor de bouw en de dijken).

 

Avatar
Avatar
Avatar

Kom in gesprek

Naam